Инженерно-геоложки проучвания за строителството


Няма човешка дейност, която да е възможна без вода. Затова често се налага да се търсят нови водоизточници там, където няма водопреносна мрежа или напоителни съоръжения.

Трудно е да се каже предварително, на каква дълбочина са водоносните пластове и какви са потенциалните ресурси.
Но пък за сметка на това, преди да започне сондиране, е добре да сте определили какви количества вода са ви нужни, с какви характеристики очаквате да е, ще се използва ли за пиене или не, с какъв диаметър да е сондажът и т. н.

Готови сме да ви консултираме при нужда. А услугите, които ви предлагаме, са:

I

изграждане на сондажи за вода

I

изготвяне на обосновка на водовземане от подземни води за получаване на разрешително за водовземане от подземни води

I

проекти за санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване; • опитно-филтрационни изследвания в сондажи

I

опитно-филтрационни изследвания в сондажи

I

вземане и изследване на водна проба за химичен анализ и определяне качествата на водата