Инженерногеоложки проучвания за строителството


Една от основните дейности на фирмата са инженерно-геоложките проучвания за строителството. Важността на информацията от тях за по-нататъшния процес на проектиране на сградите и съоръженията е безусловна. От това, какъв е геоложкият строеж, нивото на подпочвените води ще се определят методите и технологиите на строителство.

Най-общо услугата се състои в:

I

ядково сондиране

I

вземане и изследване на земни проби

I

изготвяне на инженерногеоложки доклад