Сондажи за вода


I

изграждане на сондажи за вода

I

изготвяне на обосновка на водовземане от подземни води за получаване на разрешително за водовземане от подземни води

I

проекти за санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване; • опитно-филтрационни изследвания в сондажи

I

опитно-филтрационни изследвания в сондажи

I

вземане и изследване на водна проба за химичен анализ и определяне качествата на водата